BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 02-04-2018 đến 08-04-2018

(cập nhật ngày 03/04/2018)

NH 2017-2018

2

Thời khóa biểu học từ 09-04-2018 đến 15-04-2018

NH 2017-2018
3

Thời khóa biểu học từ 16-04-2018 đến 22-04-2018

HK 2, NH 2017-2018