BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 28-05-2018 đến 03-06-2018

NH 2017-2018

2

Thời khóa biểu học từ 04-06-2018 đến 10-06-2018

NH 2017-2018
3

Thời khóa biểu học từ 11-06-2018 đến 17-06-2018

HK 2, NH 2017-2018