BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Các bậc đào tạo

TS Online

Đăng nhập

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

Mã nghề: 50510201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 51

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

DienTu 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 50510345

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng

Tên nghề:  TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã nghề: 50480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 39

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng

DienCongNghiep 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 50510302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Bằng tốt nghiệp cao đẳng 

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề: 50340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 43

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng